جلسه مجمع عمومی شرکت عمران ، آب و خدمات با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان و شرکت

تاریخ: 1401/04/30

عکاس: جعفر همافر