جلسه بررسی مشکلات حمل و نقل عمومی جزیره با حضور مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

تاریخ: 1399/04/08

عکاس: جعفر همافر