تلاش نیروهای زحمت کش آتش نشانی کیش در اطفای حریق یک واحد خدماتی

تاریخ: 1401/04/12

عکاس: جعفر همافر