تسریع روند ساخت معابر فاز ٧ شهرک صدف با دستور سرپرست شرکت عمران ، اب و خدمات

تاریخ: 1400/04/24

عکاس: جعفر همافر