برگزاری دوره آموزشی تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت در شرکت عمران آب و خدمات کیش

تاریخ: 1401/11/04

عکاس: جعفر همافر