بررسی امکانات و شرایط آمادگی آتش نشانی کیش جهت عملیات امداد نجات در شرایط بحرانی

تاریخ: 1401/04/13

عکاس: جعفر همافر