بازدید مدیر عامل شرکت عمران ،آب و خدمات از پروژه های خدمات شهری کیش

تاریخ: 1401/11/03

عکاس: جعفر همافر