بازدید مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از نوار ساحلی و امور شهری سواحل شمالی جزیره

تاریخ: 99/04/02

عکاس: جعفر همافر