بازدید مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات از روند ساماندهی سایت بازیافت کیش

تاریخ: 1401/04/29

عکاس: جعفر همافر