بازدید سرپرست شرکت و امام جمعه و معاون عمرانی سازمان از مصلای کیش و افزایش فضای سبز مجموعه

تاریخ: 1400/04/26

عکاس: جعفر همافر