بازدید سرپرست شرکت عمران ، آب و خدمات کیش از منطقه سفین و کرمانشاهان

تاریخ: 1400/04/21

عکاس: جعفر همافر