بازدید امام جمعه و سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش از شهرک سحر

تاریخ: 1400/04/16

عکاس: جعفر همافر