بازدید ابولفضل طیبی از روند اجرای طرح ساماندهی سواحل کیش

تاریخ: 1399/04/08

عکاس: جعفر همافر