بازدید ابوالفضل طیبی از سواحل غرب و جنوب غرب جزیره کیش با هدف بهسازی و ساماندهی

تاریخ: 1399/04/09

عکاس: جعفر همافر