ایمن سازی و ضد عفونی نهادها و ادارات توسط شرکت عمران ،آب و خدمات کیش

تاریخ: 1399/04/05

عکاس: جعفر همافر