ایمن سازی مبلمان شهری و ایستگاههای خدمات عمومی و بانکی توسط شرکت عمران ،آب و خدمات کیش

تاریخ: 1399/04/02

عکاس: جعفر همافر