ادامه بازدید های مدیر عامل شرکت عمران،آب و خدمات کیش از سواحل جزیره

تاریخ: 1399/04/04

عکاس: جعفر همافر