اجرای عملیات پیاده رو سازی حد فاصل میدان بسیج تا میدان جاسک

تاریخ: 1400/04/17

عکاس: جعفر همافر