اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت بلوار شهرک سبز میدان پرواز به دهکده ساحلی کیش

تاریخ: 1401/05/01

عکاس: جعفر همافر