اجرای عملیات بهسازی و مقاوم سازی سازه بنای کاخ مرجان به همت شرکت عمران، آب و خدمات کیش

تاریخ: 1400/04/16

عکاس: جعفر همافر