اجرای عملیات اصلاح و بهسازی زیرسازی و آسفالت حدفاصل بلوار امیرکبیر تا میدان حافظ

تاریخ: 99/03/31

عکاس: جعفر همافر