موضوع : آگهی فراخوان عمومی

مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران ، آب و خدمات در نظر دارد مستند به ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و در راستای اجرای ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، آیین نامه ها و دستورالعمل های ساماندهی ناوگان باربری شهری نسبت به ثبت نامه و صدور پروانه اشتغال شرکت های حمل و نقل بار شهری و خودروهای باربری اقدام نماید.
لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی شاغل در حمل و نقل بار شهری دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام و انجام مراحل قانونی حداکثر تا تاریخ 1400/02/15 با در دست داشتن مدارک شخصی و اسناد مالکیت به واحد صدور مجوز مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران ، آب و خدمات مراجعه نمایند .
بدیهی است پس از تاریخ مزبور از تردد خودروهای باربری فاقد مجوز برابر مصوبات شورای ترافیک جلوگیری بعمل خواهد آمد .

فرم یک :دستور