((آگهی استعلام بهاء))                         

                                                                                       شماره : 438  

                                                                                        م م 99/12                              

موضوع:تامین 20 دستگاه مینی بوس از سرزمین اصلی

شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد انجام امور فوق را از طریق استعلام به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به دبیرخانه شرکت ، اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل نمایند .

زمان تحویل پاکات اسناد استعلام :

پایان ساعت اداری مورخ 99/12/10

 فرم شماره1

فرم شماره 2