((آگهی استعلام بهاء))                                                                            تجدید استعلام                     
                                                                                                               شماره : 414                                    
                                                                                                                  م.م 99/11
                                                       موضوع:عملیات اجرای روشنایی محوطه فرهنگسرای مرکزی و متفرقه جزیره زیبای کیش

شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در نظر دارد انجام امور فوق را از طریق استعلام به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به دبیرخانه شرکت ، اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل نمایند .
زمان تحویل پاکات اسناد استعلام :
پایان ساعت اداری مورخ 1399/11/27

فرم های استعلام

مشخصات فنی