آمار عملکرد سال 98

مساحت فضای سبز
هکتار
کاشت گلهای فصلی سالانه
بوته
تولید پساب سالانه
مترمکعب
سرانه فضای سبز
متر مربع