اجرای طرح توسعه پیاده راه گذر هنرمندان جزیره کیش

تاریخ: 1399/10/30

عکاس: جعفر همافر