آگهی مناقصـات عمومی دو مرحله ای

نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه (یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش

 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:
 • مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747 021 و 9-88872235-021(داخلی 220)

 • موضوع مناقصات:  نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه (منطقه یک، دو و سه) جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی

 

ردیف

موضوع

شماره مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

1

نگهداری فضای سبز منطقه یک جزیره زیبای کیش

ن/ع/99/16

99.162.515.592

4.383.250.312

2

نگهداری فضای سبز منطقه دو جزیره زیبای کیش

ن/ع/99/17

84.663.903.024

4.093.278.060

3

نگهداری فضای سبز منطقه سه جزیره زیبای کیش

ن/ع/99/18

106.011.485.568

4.520.229.711

 

 

 • تاریخ فروش اسناد مناقصات: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1399/09/19
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/09/29
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ ومحل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"): ساعت 13:30 مورخ 1399/10/01در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

           تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشایش پاکت های"الف"و"ب"اعلام خواهد شد.

           تبصره 2: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید هر یک از اسناد مناقصات: 3.000.000 (سه میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
 • رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر هر منطقه، مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
 2. چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصات:

          شرکت کنندگان در مناقصات پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند :

 1. و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصات:
 • پیشنهاددهندگان برای هر منطقه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی- بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 20% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
 • محدودیتی برای شرکت در مناقصات مناطق سه گانه برای شرکت کنند گان وجود نخواهد داشت و در صورت احراز شرایط لازم و قیمت مناسب مطابق اسناد مناقصات، در هر یک از مناطق می توانند برنده منطقه مذکور گردند.
 • پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن آگهی