مراسم افتتاح و بهره برداری از طرح تصفیه و صادرات روغن های پسماند خوراکی به منظور تهیه سوخت بایودیزل(سوخت پاک)به کشور آلمان

تاریخ: 1399/12/05

عکاس: جعفر همافر