مراسم آغاز اجرای طرح صادرات محموله روغن پسماند خوراکی از کیش

تاریخ: 1399/12/05

عکاس: جعفر همافر