وظایف و اهداف مدیریت کنترل، طراحی و ارزیابی فنی

 

- تعریف و تهیه طرحهای موضوعی و موضعی در قالب وظایف شرکت
- برآورد هزینه های پروژه
- استانداردسازی فنی ومالی ومهندسی طرحها
- کنترل و نظارت بر انتخاب مهندسین مشاور
- تهیه گزارشات کنترل کمی و کیفی
- برنامه ریزی و انجام بازدیدهای ادواری و موردی
- رسیدگی به صورت وضعیت مشاوران
- تهیه و ارائه اسناد طرح های کلیه واحدهای شرکت
- کنترل وتایید اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به پیمانکاران و خریدتجهیزات پروژه ها
- کنترل پروژه و تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها