• تأمین و پشتیبانی کل واحدهای ستادی و اجرایی شرکت و انجام امور مرتبط با کلیه فعالیت های بازرگانی، تدارکاتی و تعمیراتی از قبیل خرید و تأمین کالا، خدمات و مصالح مورد نیاز حوزه های مختلف اعم از پروژه های عمرانی و زیربنایی، امور شهری  و محیط زیست و  سایر حوزه های شرکت
  • تعمیر و نگهداری کلیه ساختمان های شرکت و مجموعه های مسکونی اقامتی کارکنان در دو رشته ساختمان و تأسیسات
  • انجام کلیه امور مربوط به ایجاد، نگهداری، جمع آوری تأسیسات مربوط به انجام مراسم مختلف.

سرویس ایاب و ذهاب، نگهداری و تعمیر کلیه خودروهای شرکت اعم از خودروهای سواری، نیمه سنگین، سنگین، آتش نشانی