وظایف و اهداف مدیریت پروژه های عمرانی و زیربنایی

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی طرحهای عمرانی با سایر فعالیت های جاری شرکت در قالب تعیین الویت برنامه های عمرانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
- کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران براساس برنامه زمانبندی از ابتدا تا تحویل قطعی موضوع پیمان
- اجرای پروژه های عمرانی بر اساس ابلاغیه های سازمان منطقه آزاد کیش