وظایف و اهداف مدیریت پروژه های شهری و ترافیکی

 

- بهبود وضع موجود معابر شهری شامل همسطح سازی ، اصلاح پیوستگی معابر ، احداث و اصلاح معابر جهت تسهیل رفت و امد معلولین
- نظارت و اجرای پروژه های خاص متناسب با ابلاغیه های سازمان منطقه ازاد کیش
- نظارت و اجرای طرحهای اصلاح هندسی و رنگ آمیزی های ترافیکی در سطح شهر
- نظارت و اجرای طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روهای جدید، آسفالت و کفسازی
- نظارت و اجرای  ساخت پارک های جدید و توسعه پارک های موجود