اهم فعالیتها و وظایف این مدیریت در قالب چهارحوزه حسابداری پرداختها و پروژه­ها، حسابداری کنترل و تنظیم حساب ها، اداره انبار و اموال، حسابداری درآمد تشریح گردیده است.