• برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل انجام امور انتخاب و گزینش نیروی انسانی، تهیه و نگهداری پرونده های پرسنلی، کنترل حضور و غیاب و کارکردهای ماهانه کارکنان و صدور احکام اداری.
  • برنامه ریزی، هماهنگی و انجام امور مرتبط با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل (تعریف شغل و شاغل، تعیین شرایط احراز و ....).
  • برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل انجام امور ثبت ، نگهداری، توزیع نامه های اداری، پرونده ها و ارسال مراسلات شرکت.
  • انجام امور مرتبط با کمیته رفاه و منابع انسانی شرکت برابر ضوابط و دستورالعمل های مربوطه.