مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش درنخستین بازدید شهری: زمانی برای تلف کردن نداریم

ابوالفضل طیبی در نخستین روز کاری خود از بخش های مختلف فعالیت های شهری دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب وخدمات کیش، طیبی صبح یکشنبه 25 خرداد درنخستین روز کاری خود به همراه معاونان و مدیران شرکت از سایت بازیافت ، سه ایستگاه آتش نشانی، تصفیه خانه های جنوب ومرکزی و اجرای عملیات بهسازی روکش معابر که حدفاصل میدان امیرکبیر تا میدان حافظ درحال انجام است دیدن کرد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش دراین بازدید با تاکید براینکه زمانی برای تلف کردن نداریم ودرهمه حوزه های زیرنظر این شرکت باید تمامی امور با کیفیت و دراسرع وقت انجام شود گفت: شهروندان وگردشگران جزیره کیش شایسته بهترین خدمات دهی هستند وجزیره کیش باید همچون گذشته درهمه بخش های شهری درکشور نمونه وپیشرو باشد.