عضویت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در انجمن بتن ایران و مدیریت پروژه ایران

شرکت عمران، آب و خدمات کیش به عضویت دو انجمن بتن و مدیریت پروژه ایران در آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب وخدمات کیش، عضویت در این دو انجمن گام موثری درجهت ارتقاء کیفی و بهینه سازی فعالیت های عمرانی وزیربنایی شرکت عمران، آب و خدمات کیش براساس شاخصه های علمی و استانداردهای روز دنیا است.
انجمن علمی بتن ایران به ‌منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علمی صنعت بتن و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه صنعت بتن، از سال 1390 براساس اساسنامه مصوب کمیسیون انجمنهای علمی ، تشکیل گردیده و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند.
انجمن مدیریت پروژه ایران نیز یک انجمن علمی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با هدف بنیادی ارتقای دانش مدیریت پروژه با رئوس گسترش و پیشرفت دانش مدیریت پروژه و بومی سازی آن، ارتقای جایگاه مدیریت پروژه در نظام اجرایی کشور، رشد مهارت های مدیران پروژه و توسعه، ترویج، آموزش و پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه در کشور به فعالیت مشغول است