سامانه یکپارچه پرداخت

سامانه یکپارچه پرداخت

از طریق این سامانه میتوانید نسبت به پرداخت آنلاین تمامی صورتحساب های صادره در این شرکت با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت مربوطه اقدام نمایید.

سامانه پرداخت حق انشعاب

سامانه پرداخت حق انشعاب

با در اختیار داشتن کد پیگیری صادره از اداره درآمد بابت پرداخت حق انشعاب فاضلاب بها، میتوانید با مراجعه به این سامانه نسبت به پرداخت آنلاین صورتحساب خود اقدام نمایید.

سامانه پرداخت عوارض خودرویی

سامانه پرداخت عوارض خودرویی

مالکین خودرو میتوانند از طریق این سامانه آخرین صورتحساب عوارض خودرویی را دریافت و نسبت به پرداخت آنلاین اقدام نمایند.

پرداخت فاضلاب بها

پرداخت فاضلاب بها

شما میتوانید از طریق این سامانه و با وارد نمودن شماره اشتراک آب خود، آخرین صورتحساب فاضلاب بهای خود را مشاهده و به صورت آنلاین پرداخت و تسویه نمایید.