جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت شرکت عمران آب و خدمات کیش بر مبنای استانداردiso9001:2015

تاریخ: 1399/12/04

عکاس: جعفر همافر