آگهی مناقصـه عمومی یک مرحله ای

   تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی پیست دوچرخه واقع در جزیره زیبای کیش

 • شماره مناقصه: ن/ع/99/26
 • نام مناقصه­ گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 • نشانی مناقصه­ گزار:
 • مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076
 • تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. تلفن: 88780747 021  و  8-88872235-021
 • موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی پیست دوچرخه واقع در جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 5 ماه شمسی
 • مبلغ برآورد:55.458.000.000 (پنجاه و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه و هشت میلیون ریال)
 • تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/29
 • آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/09
 • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه­ گزار
 • تاریخ ومحل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"و"ج"): ساعت 13:30 مورخ 1399/12/11 در دفتر مرکزی مناقصه­ گزار

         تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر کتبی، مجاز می­­باشد.

 • مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 (سه میلیون ریال) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونوس جزیره کیش

 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 1. رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب 1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونوس جزیره کیش
 2. چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه­ گزار
 3. ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
 • ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

 شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه­ گزار تسلیم نمایند:

 1. و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 2. پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 3. رسید تحویل پیشنهادها
 • سایر شرایط مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای یکی از دو شرط زیر باشند، درصورت عدم ارائه شرکت کننده از مناقصه حذف می گردد:

 1. دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان یا پایه 5 رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 2. پیشنهاددهندگان می بایست حداقل برابر سی میلیارد ریال قرارداد های مشابه (حداکثر در سه قرارداد) در چهار سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات آن (شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته) را در پاکت "ب" ارائه نمایند.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

دانلود متن آگهی