تمدید آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

"تمدید آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش"

•    پیرو آگهی مناقصه شماره ن/ع/98/20 با موضوع احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 12 ماه شمسی و مبلغ برآورد: 80.244.195.211 (هشتاد میلیارد و دویست و چهل و چهار میلیون و یکصد و نود و پنج هزار و دویست و یازده ریال) که در تاریخ های 1398/08/28 و 1398/08/29 همین روزنامه چاپ گردیده است به اطلاع می رساند مدت های فروش و تحویل و بازگشایی اسناد به نحو ذیل تمدید می گردد:
•    تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی اصلاحیه نوبت اول تا ساعت 16:00 مورخ 1398/09/13
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16:00 مورخ 1398/09/23
•    محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده گزار
•    تاریخ و محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف" و "ب"): ساعت 14:00 مورخ 1398/09/25 در دفتر مرکزی مناقصه گزار
        تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشایش پاکت های"الف"و"ب"اعلام خواهد شد.
         تبصره 2: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
•    پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 30% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
       تبصره: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست حداقل دارای گواهینامه معتبر صلاحیت رتبه 4 رشته آب و رتبه 3 رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهاددهنده فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف خواهد گردید
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .
 

دریافت فایل آگهی