تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش

"تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای  تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش"

•    پیرو آگهی مزایده شماره ز/ع/02/98/12 با موضوع  تجدید واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوها و استرابوردهای تبلیغاتی واقع در جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 24 ماه شمسی و مبلغ برآورد پایه: 45.528.003.790 (چهل و پنج میلیارد و پانصد و بیست و هشت میلیون و سه هزار و هفتصد و نود ریال) که در تاریخ های 1398/07/15 و 1398/07/16 همین روزنامه چاپ گردیده است به اطلاع می رساند مدت های فروش و تحویل و بازگشایی اسناد به نحو ذیل تمدید می گردد:
•    تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی اصلاحیه نوبت اول تا ساعت 16 مورخ 1398/08/08
•    آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 1398/08/18
•    محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده گزار
•    تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها (پاکات "الف"،"ب" و "ج"): 10 صبح مورخ 1398/08/20 در دفتر مرکزی مزایده¬گزار
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

متن تمدید آگهی