تدوین اولین برنامه راهبردی عملیاتی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

با دستور ابوالفضل طیبی مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش تدوین اولین برنامه راهبردی عملیاتی این شرکت با افق 1404 آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، آرش نیک فرجام مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت عمران، آب و خدمات کیش با بیان اینکه پیشرفت هر جامعه نیازمند برنامه‌ریزی است و هیچ برنامه توسعه‌ای بدون دستیابی به آمار صحیح محقق نمی‌شودگفت: برنامه‌ریزی اساسی‌ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می‌شود و آمار، اطلاعات، برنامه‌ریزی و مدیریت از ارکان توسعه به شمار می‌روند.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش افزود: مدیریت شهری ترکیبی پیچیده و ناهمگون از پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌ محیطی و کالبدی است که این امر چگونگی شناخت شرایط و تصمیم‌ گیری مدیران در امور متنوع شهری را دشوار می‌سازد در چنین شرایطی اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت و دانش و فاصله گرفتن از برنامه‌ریزی غیر واقع گرایانه، تنها در سایه شناخت کامل و همه‌ جانبه امکان‌پذیر خواهد بود.
نیک فرجام تصریح کرد: مدیریت مناسب شهر، مستلزم وجود ابزارها و پیش‌ شرط‌ های ویژه‌ای است که در تصمیم‌ سازی مناسب و حرکت در مسیر تحقق منافع شهر و شهروندان، شناخت کامل و همه‌جانبه از وضعیت کنونی شهر می‌باشد که پایه و اساس این شناخت، آمار و اطلاعات به‌عنوان ابزاری ضروری برای برنامه‌ریزی خواهد بود.
وی گفت: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در راستای انجام وظایف ذاتی خود که توسعه پایدار شهری و تحقق منافع شهروندان است به آمار توجه ویژه‌ای دارد، بر این اساس تدوین برنامه‌های اول راهبردی - عملیاتی چهارساله با تاکید مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.