تامین آب شرب و آب مصرفی فضای سبز منطقه

اداره آب و فاضلاب جزیره بر آن است تا با رعایت استانداردها و الزامات قانونی و به کارگیری استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ،ISO9001، مدیریت زیست محیطی