برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت عمران ، آب و خدمات کیش.

تاریخ: 1399/11/29

عکاس: جعفر همافر