بازار عرضه میوه و تره بار کیش در حال آماده سازی برای ارایه خدمات

تاریخ: 1399/12/02

عکاس: جعفر همافر