انتقال تجهیزات تامین آب شیرین و بهسازی فضای سبز به جزیره هندورابی

تاریخ: 1399/11/28

عکاس: محمد باقری