Loading...

انتصاب سرپرست مدیریت خدمات شهری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

سرپرست مدیریت خدمات شهری شرکت عمران، آّب و خدمات منطقه آزاد کیش، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش،  با ابلاغ مهندس مقدس زاده مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، حمید مسکین نواز با حفظ مسئولیت دستیار مدیر عامل به عنوان سرپرست مدیریت خدمات شهری منصوب شد.
مهندس مقدس زاده در مراسم معارفه مهندس مسکین نواز که با حضور معاونان، مشاوران و مدیران شرکت عمران، آب و خدمات برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات مدیر پیشین خدمات شهری مهندس رضا حاکمی، برای مهندس مسکین نواز آرزوی موفقیت کرد.