اصلاحیه آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حد فاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش

"اصلاحیه آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای تامین روشنایی حدفاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش"

•    پیرو آگهی مناقصه شماره ن/ع/98/26 با موضوع  تامین روشنایی حد فاصل میدان قشم تا خیابان کرمان و عملیات متفرقه روشنایی معابر سطح جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 10 ماه شمسی و مبلغ برآورد: 52.542.331.429 (پنجاه و دو میلیارد و پانصد و چهل و دو میلیون و سیصد و سی و یک هزار و چهارصد و بیست و نه ریال) که در تاریخ های 1398/10/03 و 1398/10/04 همین روزنامه چاپ گردیده است به اطلاع می رساند اصلاحات به نحو ذیل اعمال می گردد:
•    تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم (مورخ 1398/10/04) تا ساعت 16:00 مورخ 1398/10/11
•    پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 30% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
تبصره: شرکت کنندگان در مناقصه می بایست حداقل دارای گواهینامه های معتبر صلاحیت رتبه 5 رشته نیرو و یا رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهاددهنده فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف خواهد گردید.
•    سایر موارد آگهی های مورخ 1398/10/03 و 1398/10/04 به قوت خود باقیست.
•    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

دانلود متن اصلاحیه آگهی

دانلود متن آگهی اصلی