احداث سازه SBRمدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره کیش

تاریخ: 1399/12/03

عکاس: جعفر همافر